​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

CÁC THỎA THUẬN ĐÃ KÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ XRI LANCA

(10 hiệp định và 15 Biên bản ghi nhớ - Tính đến tháng 11/2011)

-        23/3/1976: Hiệp định Bưu chính

-        3/3/1978: Hiệp định Thương mại

-        3/3/1978: Hiệp đ​ịnh Văn hoá

-        29/7/1992: Hiệp định Vận tải Hàng không

-        22/5/1999: Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Công nghệ

-        21/7/2003: Hiệp định Miễn trừ thị thực cho công dân hai nước mang Hộ chiếu Công vụ và Ngoại giao

-        11/6/2004: Hiệp định Du lịch

-        26/10/2005: Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần

-        22/10/2009: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

-        14/10/2011: Hiệp định hợp tác giáo dục

-        05/1999: Biên bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa, giáo dục và thể thao

-        2001: MOU về hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Ceylon.

-        13/10/2002: MOU giữa Bộ TM VN và Bộ TM và Tiêu dùng Xri Lanca

-        7/2003: Thỏa thuận thành lập UBHH

-        11/2006: MOU về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản

-        22/10/2009: Biên bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa

-        22/10/2009: MOU hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

-        22/10/2009: Kế hoạch hành động hợp tác phát triển nông nghiệp 2010-2011

-        22/10/2009: Kế hoạch hành động về hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2010-2013

-        14/10/2011: MOU về tham khảo chính trị giữa 2 Bộ Ngoại giao

-        14/10/2011: Biên bản ghi nhớ về hợp tác cơ khí, chế tạo máy

-        14/10/2011: Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ Tài chính      

-        14/10/2011: Biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy đầu tư hai chiều

-        14/10/2011: Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng

-        14/10/2011: Biên bản ghi nhớ về hợp tác  trong lĩnh vực dầu khí


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​