Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan Ca (kiêm nhiệm Man-đi-vơ)

Trụ sở: Số 30/5, Ward Place, Colombo - 7

Điện thoại: (+94-11) 2696050

Fax: (+94-11) 2692040

Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.lk


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​